ค้นหาจากปี พ.ศ.
   
 
   
 
   
 
       
 
 
     
 
 
 
 
 
 
     
   
 
 
     
 
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะต่างๆ พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน และสำนักต่างๆ พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัียราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยและการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
    กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ 2548
     
   
 
 
     
 
แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภาและการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
    แทนบุคคลที่ลาออก พ.ศ 2549
 
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ 2549
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ 2549
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม) พ.ศ 2549
     
   
 
 
     
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ 2550
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ 2550
 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ 2550
 
แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภาและการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
    มหาวิทยาลัยแทนบุคคลที่ลาออก พ.ศ 2550
 
แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ พ.ศ 2550
 
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ 2550
 
แต่งตั้งรองอธิการบดี พ.ศ 2550
 
แต่งตั้งรองอธิการบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ 2550
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ 2550
 
แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ 2550
     
   
 
 
     
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2552
     
   
 
 
     
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย  พ.ศ.2553
     
   
 
 
     
 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) พ.ศ.2555
 
แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ พ.ศ.2555
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2555
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พ.ศ.2555
 
แต่งตั้งเลชานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) พ.ศ.2555
     
   
 
 
     
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พ.ศ.2556
     
   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
   
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
แต่งตั้งอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
     
   
 
 
     
 
แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งประธานกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรอง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พ.ศ.2559
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม
    ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
    ที่หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551
 
แต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
    พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งประธานกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2559
 
การเลื่อนเงินเดือนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารดำเนินงานงานศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานงานศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     
   
 
 
     
 
แต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดี
 
แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
แต่งตั้งคณบดี
 
แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
 
แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
    วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
    และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
    เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
 
ปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
 
แต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
    และวิธีกาสรรหาคณบดี พ.ศ.2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
    และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
    เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551 (เพิ่มเติม)
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
 
แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งประธานกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรอง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
     
   
 
 
     
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์
 
แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
 
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 
แต่งตั้งคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการที่มีผลการสอนดีเด่น
 
แต่งตั้งอนุกรรมการการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
 
แต่งตั้งอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการที่มีผลการสอนดีเด่น
 
แต่งตั้งคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการที่มีผลการสอนดีเด่น (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งรองอธิการบดีและผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการที่มีผลการสอนดีเด่น(เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
     
   
 
 
     
 
แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการพยาบาล
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริง
 
แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริง
 
แต่งตั้งรองอธิการบดีและรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการพยาบาล (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 
แต่งตั้งคณะกรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งรองอธิการบดีและรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาและจัดทำระบบการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการพยาบาล
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งรองอธิการบดีและรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงสัตว์และการใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริง
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริง
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ก.จ.ม.)
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
     
   
 
 
     
 
แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างหนังสือทบทวนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     
     
     
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.