ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 201 (3/2566) วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566
 
 
ห้องประชุมสภา ท.410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์
 
 
   
       
       
 
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง เรื่อง การเสนอชื่อ  
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทดแสนตำแหน่งที่ว่างลง(มีความเชี่ยวชาญด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น)  
 
- แบบเสนอชื่อ  
    - แบบประวัติ  
       
       
       
     
       
   
 
บทสรุปผู้บริหาร รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562  
 
บทสรุปผุ้บริหาร รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561  
 
บทสรุปผู้บริหาร รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560  
 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2560  
     
       
       
 
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.