แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์
 
แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
 
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 
แต่งตั้งคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการที่มีผลการสอนดีเด่น
 
แต่งตั้งอนุกรรมการการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
 
แต่งตั้งอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการที่มีผลการสอนดีเด่น
 
แต่งตั้งคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการที่มีผลการสอนดีเด่น (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งรองอธิการบดีและผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรสายวิชาการที่มีผลการสอนดีเด่น(เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
     
   
 
       
   
   
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.