แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ 2550
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ 2550
 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย พ.ศ 2550
 
แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภาและการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
    มหาวิทยาลัยแทนบุคคลที่ลาออก พ.ศ 2550
 
แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ พ.ศ 2550
 
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ 2550
 
แต่งตั้งรองอธิการบดี พ.ศ 2550
 
แต่งตั้งรองอธิการบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ 2550
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ 2550
 
แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พ.ศ 2550
     
   
 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.