แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พ.ศ.2556
     
   
 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.