แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
การจ้างพนักงานสายบริหาร ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แก้เขเปลี่ยนแปลงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงรองประธานคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารและคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ/ปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการฯ และพนักงานมหาวิทยาลัย
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ
 
แต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (แก้ไขเพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เพิ่มเติม)
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคระกรรมการกองทุนเงินรายได้
 
แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์
 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
 
แต่งตั้งอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ก.บ.ม.) (แก้ไขเพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (แก้ไขเพิ่มเติม)
     
   
 
       
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.