แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) พ.ศ.2555
 
แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ พ.ศ.2555
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี พ.ศ.2555
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พ.ศ.2555
 
แต่งตั้งเลชานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) พ.ศ.2555
     
   
 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.