แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภาและการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
    แทนบุคคลที่ลาออก พ.ศ 2549
 
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ 2549
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ 2549
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม) พ.ศ 2549
     
   
 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.