แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)
 
แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
     
     
     
   
 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.