แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
 
แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ก.บ.ม.) (แก้ไขเพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างหนังสือทบทวนการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล
 
แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ (แก้ไขเพิ่มเติม)
 
การจ้างพนักงานสายบริหาร
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการพยาบาล (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ก.จ.ม.)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์และคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 
แต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและนำเสนอแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
คณะกรรมการตรวจสอบบัญชีศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ระหว่างปี 2555 - ปัจจุบัน (แก้ไขเพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการขอเปิดชุดวิชา (Module) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณบดีคณะครุศาสตร์และคณบดีวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์
   
 
       
   
   
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.