แต่งตั้งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
แต่งตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการพยาบาล
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริง
 
แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริง
 
แต่งตั้งรองอธิการบดีและรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรอง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการพยาบาล (เปลี่ยนแปลง)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
 
แต่งตั้งคณะกรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งรองอธิการบดีและรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งประธานกรรมการ คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการศึกษาและจัดทำระบบการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการพยาบาล
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งรองอธิการบดีและรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
แต่งตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย แทนตำแหน่งที่ว่างลง
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงสัตว์และการใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริง
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการวบรวมและตรวจสอบข้อเท็จจริง
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการจรรยาบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ก.จ.ม.)
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
     
   
 
       
   
   
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.