แต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดี
 
แต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
แต่งตั้งคณบดี
 
แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
 
แต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
เปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และ
    วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
    และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
    เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
 
ปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (แก้ไขเพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ผู้ทรงคุณวุฒิ)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งคณะกรรมการพยาบาลศาสตร์
 
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนการศึกษาและพัฒนานักศึกษา
 
แต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
    และวิธีกาสรรหาคณบดี พ.ศ.2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์
    และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
    เทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551 (เพิ่มเติม)
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
 
แก้ไขเพิ่มเติมกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งประธานกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรอง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
     
   
 
       
   
   
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.