แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งประธานกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรอง มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม พ.ศ.2559
 
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาการปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรม
    ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ.2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงาน
    ที่หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.2551
 
แต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
    พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งประธานกรรมการคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ.2559
 
การเลื่อนเงินเดือนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2559
 
แต่งตั้งกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารดำเนินงานงานศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและดำเนินงานงานศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     
   
 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.