ครั้งที่ประชุม
วันที่ประชุม
ครั้งที่ 129(1/2560)
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2560
ครั้งที่ 130(2/2560)
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
ครั้งที่ 131(3/2560)
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560
ครั้งที่ 132(4/2560)
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2560
ครั้งที่ 133(5/2560)
วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560
ครั้งที่ 134(6/2560)
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560
ครั้งที่ 135(7/2560)
วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ครั้งที่ 136(8/2560)
วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2560
ครั้งที่ 137(9/2560)
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560
ครั้งที่ 138(10/2560)
วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2560
ครั้งที่ 139(11/2560)
วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ครั้งที่ 140(12/2560)
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2560
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.