ครั้งที่ประชุม
วันที่ประชุม
ครั้งที่ 141(1/2561)
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561
ครั้งที่ 142(2/2561)
วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
ครั้งที่ 143(3/2561)
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2561
ครั้งที่ 144(4/2561)
วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ.2561
ครั้งที่ 145(5/2561)
วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2561
ครั้งที่ 146(6/2561)
วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561
ครั้งที่ 147(7/2561)
วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2561
ครั้งที่ 148(8/2561)
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561
ครั้งที่ 149(9/2561)
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ.2561
ครั้งที่ 150(10/2561)
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561
ครั้งที่ 151(11/2561)
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
ครั้งที่ 152(12/2561)
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2561
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.