ครั้งที่ประชุม
วันที่ประชุม

199 (1/2566)

วันเสาร์ที่  28  มกราคม  2566

200 (2/2566)

วันเสาร์ที่  25  กุมภาพันธ์  2566

201 (3/2566)

วันเสาร์ที่  25  มีนาคม  2566

202 (4/2566)

วันเสาร์ที่  29  เมษายน  2566

203 (5/2566)

วันเสาร์ที่  27  พฤษภาคม 2566

204 (6/2566)

วันเสาร์ที่  24  มิถุนายน  2566

205 (7/2566)

วันเสาร์ที่  22  กรกฎาคม  2566

206 (8/2566)

วันเสาร์ที่  26  สิงหาคม  2566

207 (9/2566)

วันเสาร์ที่  30  กันยายน  2566

208 (10/2566)

วันเสาร์ที่  28  ตุลาคม  2566

209 (11/2566)

วันเสาร์ที่  25  พฤศจิกายน  2566

300 (12/2566)

วันเสาร์ที่  23  ธันวาคม  2566

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.