ครั้งที่ประชุม
วันที่ประชุม
ครั้งที่ 153(1/2562)
วันเสาร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2562
ครั้งที่ 154(2/2562)
วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
ครั้งที่ 155(3/2562)
วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562
ครั้งที่ 156(4/2562)
วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2562
ครั้งที่ 157(5/2562)
วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2562
ครั้งที่ 158(6/2562)
วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2562
ครั้งที่ 159(7/2562)
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ครั้งที่ 160(8/2562)
วันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562
ครั้งที่ 161(9/2562)
วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ.2562
ครั้งที่ 162(10/2562)
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2562
ครั้งที่ 163(11/2562)
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
ครั้งที่ 164(12/2562)
วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2562
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.