แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายลำดับรองมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะต่างๆ พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน และสำนักต่างๆ พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัียราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ 2548
 
แต่งตั้งอนุกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยและการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
    กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ 2548
     
   
 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.