ค้นหาจากปี พ.ศ.
   
 
   
 
   
 
       
 
 
     
 
     
   
 
 
     
 
     
   
 
 
     
 
     
   
 
 
     
 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
    อุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 
คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ การเงินและงบประมาณที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง
    หรือกรรมการที่อธิการบดีมอบหมาย
 
การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     
   
 
 
     
 
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
    (กศ.ป.ป.)
 
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ
 
การเก็บอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
     
   
 
 
     
 
การกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
    (กศ.ป.ป.)
 
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ
 
การเก็บงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.)
 
การเก็บงินค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ
 
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนันสนุนการศึกษาแก่บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
 
หลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและ
    อาจารย์ประจำตามสัญญา
 
หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย
 
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย
 
หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
     
   
 
 
     
 
     
   
 
 
     
 
 
     
   
 
 
     
 
     
   
 
 
     
 
 
 
     
   
 
 
     
 
 
 
 
     
   
 
 
     
 
 
แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์
 
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรง
    ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
 
ประกาศการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ ๒)
     
   
 
 
     
 
 
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (เลือกซ่อม)
 
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (เลือกซ่อม)
 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำใหม่
 
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 
การกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
 
การจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลเป็นส่วนงานภายใน
 
   
 
 
     
 
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2561
 
อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2561
 
ผลการการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และ้ข้าราชการ พ.ศ.2561
     
     
   
 
 
     
 
การให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
 
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
    ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 
การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
    อุดมศึกษา
 
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
     
     
       
 
 
     
 
 
แนวทางการดำเนินการประชุมในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19
   
     
     
       
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.