ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (เลือกซ่อม)
 
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (เลือกซ่อม)
 
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำใหม่
 
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
 
การกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
 
การจัดตั้งวิทยาลัยพยาบาลเป็นส่วนงานภายใน
 
   
 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.