ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
    อุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 
คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการ การเงินและงบประมาณที่ไม่ใช่กรรมการโดยตำแหน่ง
    หรือกรรมการที่อธิการบดีมอบหมาย
 
การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
     
   
 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.