ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร พ.ศ.2561
 
อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2561
 
ผลการการเลือกประธานและกรรมการสภาคณาจารย์และ้ข้าราชการ พ.ศ.2561
     
     
   
 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.