การกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
 
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน
    (กศ.ป.ป.)
 
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาปกติ
 
การเก็บงินค่าบำรุงการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.)
 
การเก็บงินค่าบำรุงการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ
 
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนันสนุนการศึกษาแก่บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
 
หลักเกณฑ์การกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและ
    อาจารย์ประจำตามสัญญา
 
หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของอาจารย์ประจำตามสัญญาและเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย
 
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
หลักเกณฑ์และวิธีการลา ของพนักงานมหาวิทยาลัย
 
หลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
     
   
 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.