การให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย
 
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องการเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
    ผู้ทรงคุณวุฒิ
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 
การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบัน
    อุดมศึกษา
 
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
     
   
 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.