แนวทางการดำเนินการประชุมในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19
 
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
 
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
 
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
     
   
 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.