ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ.2565
 
นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566
 
การเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการพยาบาลเป็นคณะพยาบาลศาสตร์
     
     
     
     
   
 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.