อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปี 2564
 
ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
 
การแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2564
 
การกำหนดเขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
กำหนดความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอื่นๆ ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การเปลี่ยนชื่อวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่นเป็นคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
     
   
 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.