แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
อนุมัติให้ปริญญากิตติมศักดิ์
 
ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรง
    ตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
 
ประกาศการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ ๒)
     
   
 
       
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.