ค้นหาจากปี พ.ศ.
   
 
   
 
   
 
       
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
       
 
 
     
 
 
 
 
   
 
       
 
 
     
 
 
 
 
การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 
การให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและอันดับสอง
 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย
 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ(รายได้และผลประโยชน์จากการผลิตและบริการทั่วไป)
 
งบประมาณรายจ่ายงินรายได้ประจำปีงบประมาณ
   
 
       
 
 
     
 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ (รายได้และผลประโยชน์จากการผลิตและบริการทั่วไป)
 
หลักเกณฑ์การประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน)
 
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 
การจัดตั้งองค์กรในกำกับมหาวิทยาลัย
 
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์
 
คณะกรรมการประจำคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ
 
คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงาน (ฉบับที่ 2)
 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ
   
 
       
 
 
     
 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ
 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ (รายได้และผลประโยชน์จากการผลิตและบริการทั่วไป)
 
คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี
 
คุณสมบัติและวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น
    ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
 
การบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบันอุดมศึกษา
 
จรรยาบรรณข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
วินัยนักศึกษา
 
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี
 
การดำเนินการทางจรรยาบรรณ
   
 
       
 
 
     
 
เครื่องแบบและพิธีการของพนักงานมหาวิทยาลัย
 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ
 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ (รายได้และผลประโยชน์จากการผลิตและบริการทั่วไป)
 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 3)
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 3)
 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
    รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 
การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
   
 
   
       
 
 
     
 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2 )
   
 
       
 
 
     
 
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
 
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ 2 )
 
คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
 
คุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ (เพิ่มเติม)
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเปลี่ยนตำแหน่ง การเปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือน
    ในสถาบันอุดมศึกษา
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 4)
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ฉบับที่ 2)
 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ 3)
   
 
       
 
 
     
 
หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ 4)
   
 
   
 
 
     
 
หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
    รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2556
   
 
   
 
 
     
 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เพิ่มเติม)
 
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
 
คณะกรรมการประจำคณะและการจัดระบบบริหารงานภายในคณะ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
     
   
 
       
 
 
     
 
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาชีพเฉพาะ สายงานการสอน ตำแหน่งครู
    สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาิวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2558
 
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
 
การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ.2558
 
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2558
 
การดำเนินการทางวินัย การสอบสวนพิจารณา การลงโทษ การออกจากราชการการอุทธรณ์
    และการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 
ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
 
ว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558
 
สภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
 
ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2558
 
ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558
 
ว่าด้วยการร้องทุกข์และพิจารณาเรื่องการร้องทุกข์ พ.ศ.2558
 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
คณะกรรมการประจำคณะและการจัดระบบบริหารงานในคณะ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558
     
       
 
 
     
 
การกำหนดภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559
 
การประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 
การบริหารและการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2559
 
     
   
 
 
     
 
เงินรายได้มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
 
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560
 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
    รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
 
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560
 
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม)
 
ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2560
 
ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยการพยาบาล พ.ศ.2560
     
   
 
 
     
 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 
ว่าด้วยการให้ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและ
    ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง พ.ศ.2561
 
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2561
 
การบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2561
 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2561
 
ว่าด้วย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 
ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานของวิทยาลัยการพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี วิทยาลัยการพยาบาล พ.ศ.2561
 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจำ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
    รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2561
     
       
 
 
     
 
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3)
 
ว่าด้วยเงินรายได้มหาวิทยาลัย (ฉบับที่3)
 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันรับราชการและเงินเดือนที่จะได้รับเงินเดือน
    ของผู้ขอกลับเข้ารับาชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 
ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 4)
 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 7)
 
ว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(เพิ่มเติม)
 
งบประมาณร่ายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ฉบับที่ 2 )
 
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีิวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 2)
 
ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ (ฉบับที่ 2 )
 
ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องการร้องทุกข์ (ฉบับที่ 2 )
 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่ 5 )
 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียกชื่อ
    อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่ 2)
 
ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 3)
 
ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี
    บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.2557
 
ว่าด้วย งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
    และ ศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
     
       
 
 
     
 
ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนสาธิต
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2563
 
 
 
 
     
       
       
       
       
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.