ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร
 
     
 
 
 
 
 
ศ.เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้
 
     
     
 
 
 
         
 
ดร.กิตติพงศ์ พิพัฒน์ศิวพงศ์
นายโกวิทย์ ทรงคุณ
นายประดาป พิบูลสงคราม
 
 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
ดร.ประพฤทธิ์ เธียรสิทธิพร
ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี อ่านเปรื่อง
ดร.นายแพทย์ปองพล วรปาณิ
 
 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
-ว่าง-
ศ.ดร.รัตนะ บัวสนธ์

-ว่าง-

 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
-ว่าง-
ผศ.ดร.บัญชา ศรีสมบัติ

นายชนินทร์ ทรงเมฆ

 
 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
ผศ.ดร.ชุติพนธ์ ศรีสวัสดิ์
รศ.ดร.ธัชคณิน จงจิตวิมล
ผศ.ดร.ธันวดี ศรีธาวิรัตน์
 
 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
ผศ.ดร.อุษณีย์ เส็งพานิช
ผศ.ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง
ดร.กมลภพ ยอดบ่อพลับ
 
 
 
 
     
     
 
 
 
         
 
-ว่าง-
ผศ.ดร.ปิยวรรณ ศุภวิทิตพัฒนา
-ว่าง-
 
 
 
     
     
 
 
 
   
 
   
รศ.ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว
 
   
 
 
 
 
 
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.