ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 213 (4/2567) วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2567
 
 
ห้องประชุมสภา ท.410 ชั้น 4 อาคารทีปวิชญ์
 
 
   
       
       
 
ว่าง  
       
 
   
       
       
       
       
     
       
   
 
บทสรุปผู้บริหาร รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2562  
 
บทสรุปผุ้บริหาร รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2561  
 
บทสรุปผู้บริหาร รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560  
 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2560  
     
       
       
 
 
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.