ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ วาระพิเศษ วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562
 
 
ห้องประชุมสภา ท.410 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
 
 
   
       
       
       
   
       
 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  
 
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาปริญญากิตติมศักดิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์  
    ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
       
       
     
       
   
 
บทสรุปผู้บริหาร รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2560  
 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2560  
 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2559  
 
เอกสารการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารต่อสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 130 (2/2560) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560  
 
รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีงบประมาณ 2558  
 
รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1  
 
รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2551  
 
- ภาคผนวก รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2551  
 
รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ 2552  
 
การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
    และผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน  
    สำนักปีงบประมาณ 2554  
    - ภาคผนวก  
 
การประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2555  
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.