ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 121(5/2559) วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559 ห้องประชุม ท.410 สภาอาคารทีปวิชญ์
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
 
 
   
       
       
     
       
   
       
 
รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 1  
 
รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2551  
 
- ภาคผนวก รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2551  
 
รายงานความก้าวหน้า ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ 2552  
 
การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
    และผลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสถาบัน  
    สำนักปีงบประมาณ 2554  
    - ภาคผนวก  
 
การประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2555  
     
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.