ค้นหาจากปี พ.ศ.
   
 
   
 
   
 
       
 
 
     
 
การจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ สถาบัน สำนัก ศูนย์ ผู้อำนวยการกอง
    และหัวหน้าภาควิชา พ.ศ 2548
 
บัตรประจำตัวบุคลากร พ.ศ 2548
 
บัตรประจำตัวผู้บริหาร พ.ศ 2548
     
   
 
 
     
 
กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา พ.ศ 2549
 
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา
    กศ.ป.ป. พ.ศ 2549
 
วิธีการงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ 2549
 
หอพักนักศึกษาในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ 2549
     
   
 
 
     
 
การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ โครงการพิเศษ พ.ศ 2550
 
การรับเงินการเก็บรักษาเงินการเบิกเงินและการจ่ายเงินรายได้ พ.ศ 2550
 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัย พ.ศ 2550
 
หลักเกณฑ์การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย พ.ศ 2550
     
   
 
 
     
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชนเพื่อปริญญา (ฉบับที่ 4) พ.ศ 2551
 
เครื่องแบบและการแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ 2551
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี(ฉบับที่3) พ.ศ 2551
     
   
 
 
     
 
การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ พ.ศ 2552
 
การจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ 2552
 
การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับป.ตรี (กศ.ป.ป.) พ.ศ 2552
     
   
 
 
     
 
 
   
     
   
 
 
     
 
กองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554
 
การพัสดุสำหรับการจัดพิธีการรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ พ.ศ.2554
 
การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจำปีสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ
    พ.ศ.2554
 
   
 
 
     
 
การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
 
การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการจัดการศึกษาสำหรับปวงชน
    เพื่อปริญญา (กศ.ป.ป.) (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2555
     
   
 
 
     
 
ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมและสร้างความเป็นเลิศด้านกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
    เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556
     
     
 
   
 
 
     
 
การจ่ายค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร พ.ศ.2557
 
ระเบียบว่าด้วยการศึกษาและวิจัยการทดลองในสัตว์ พ.ศ.2557
 
ระเบียบว่าด้วยการศึกษาและวิจัยการทดลองในมนุษย์ พ.ศ.2557
 
ว่าด้วยการออกแบบ การควบคุมงานก่อสร้าง และค่าตอบแทน พ.ศ.2557
 
กองทุนพัฒนาการวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัย พ.ศ.2557
 
การจ่ายเงินประจำตำแหน่งประธานหลักสูตรสาขาวิชา พ.ศ.2557
     
 
   
 
 
     
 
ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนโดยใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
 
ว่าด้วยองค์การนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
 
ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ.2558
 
   
 
 
     
 
กองทุนการศึกษาและการพัฒนานักศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559
 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559
 
การจ่ายเงินค่าตอบแทนรายเดือน และเงินรางวัลประจำปี สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
    ซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559
 
การบริหารและการดำเนินงานของงานศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2559
 
   
 
 
     
 
การจ้างพนักงานสายบริหาร พ.ศ.2560
 
การจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ
    ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ พ.ศ.2560
 
กองทุนพัฒนาการวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัย (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2560
 
การศึกษาวิจัยและทดลองในมนุษย์ พ.ศ.2560
 
การศึกษาวิจัยและทดลองในสัตว์ พ.ศ.2560
 
ว่าด้วยบบัตรประจำตัวบุคลากร พ.ศ.2560
 
   
 
 
     
 
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2561
 
เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2561
 
การจัดตั้งกองทุนบริหารศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 
การเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาปกติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561
     
 
   
 
 
     
 
ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2562
 
ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2562
 
ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารประจำวิทยาลัยการพยาบาล พ.ศ.2562
 

ว่าด้วยกองทุนศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562

 
ว่าด้วยการศึกษาวิจัยและทดลองในสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
 
ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารประจำวิยทาลัยการพยาบาล พ.ศ.2562
 
   
 
 
     
 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2563
 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563
 
ว่าด้วยการจ่ายเงินประจำตำแหน่งผู้บริหารประจำวิทยาลัยการพยาบาล พ.ศ.2562
 
ว่าด้วยการจ้างผู้เกษียณอายุราชการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 
ว่าด้วยการบริหารและดำเนินงานโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2563
 
ว่าด้วยกองทุนและการจัดสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2563
 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 
ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2563
 
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563
 
ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับประกาศนียบัตรหลักสูตร
    ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล พ.ศ.2563
 
   
 
 
     
 
ว่าด้วยการใช้รถส่วนกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ.2564
 
ว่าด้วยกองทุนเงินรายได้ พ.ศ.2564
 
ว่าด้วยกองทุนพัฒนาการวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564
 
ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง เป็นหน่วยงานในกำกับมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564
 
ว่าด้วยการจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ พ.ศ.2564
 
ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ.2564
     
 
   
   
       
       
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.