สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในคราวประชุม
ครั้งที่ ๔๖ (๔/๒๕๕๒) เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ และได้ลงนามในประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนด
อำนาจและหน้าที่ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จึงขอลำดับเหตุการณ์การพัฒนาตามลำดับ ดังนี้

     ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ กรรมการผู้แทนคณาจารย์ในขณะนั้นได้นำเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยว่าควรมีสำนักงานเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และติดตามผลการดำเนินการในมติของสภา
มหาวิทยาลัย

     ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ สภามหาวิทยาลัยได้ประชุมพิจารณาการลงนามของมหาวิทยาลัยถึงการปฏิบัติราชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ กับเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งกำหนดให้สภามหาวิทยาลัย
มีความเข้มแข็งในการกำกับดูแล ตามหน้าที่และบทบาทที่กฎหมายกำหนดไว้ จึงมีมติอนุมัติให้จัดตั้งสำนักงาน
สภามหาวิทยาลัย

     ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รองศาสตราจารย์ ดร.นคร ณ ลำปาง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย นำเสนอร่างโครงการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย กรรมการร่วมอภิปรายให้ข้อเสนอแนะ อธิการบดีอนุมัติอัตราเพิ่มให้เพื่อรองรับงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ๒ ตำแหน่ง

     ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๒ นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามในประกาศ มีผลบังคับใช้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานสภามหาวิทยาลัยมีกลไกที่
เป็นรูปธรรม รวมทั้งมีระบบการควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินการด้านต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพเป็นมหาวิทยาลัย
ที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
Copyright 2013 Pibulsongkram Rajabhat University.